นโยบายการคืนสินค้าและคืนเงิน

นโยบายการคืนสินค้าและคืนเงิน

การยกเลิก
ท่านสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ก็ต่อเมื่อคำสั่งซื้อยังอยู่ในสถานะกำลังดำเนินการ ทางเราจะตอบรับคำขอยกเลิกที่ดำเนินการผ่านการติดต่อทาง Line:@chokchaisteakhouse หรือโทรศัพท์ 0 2532 2846 ต่อ 1710 เท่านั้น และจะไม่รับทราบหรือตอบรับคำขอยกเลิกที่ดำเนินการด้วยวิธีการอื่นใด เช่น ผ่านทางอีเมล
การสั่งซื้อซ้ำ
ในกรณีที่ท่านสั่งซื้อสินค้าซ้ำเนื่องด้วยความผิดพลาดของท่านเอง หรือเนื่องด้วยข้อผิดพลาดของระบบ/เครือข่าย กรุณาติดต่อทางเราก่อนที่คำสั่งซื้อจะได้รับการจัดส่ง ทางเราจะใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมเพื่อดำเนินการยกเลิกคำสั่งซื้อซ้ำให้แก่ท่าน
การสั่งซื้อโดยฉ้อฉล
เรามีขั้นตอนที่จัดเตรียมไว้สำหรับตรวจหาสัญญาณการสั่งซื้อโดยฉ้อฉล ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อทั้งหมดที่ต้องสงสัยว่ามีการฉ้อฉล รวมทั้งสิทธิ์ในการปิดกั้นผู้ใช้/ผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องจากการใช้งานเว็บไซต์ได้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
การตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย
เนื่องด้วยเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามปกป้องผลประโยชน์ของทั้งผู้ซื้อ ทางเราจึงอาจขอให้ท่านให้ข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมเพื่อยืนยันตัวตนและความจริงแท้ของคำสั่งซื้อ ในกรณีที่ขั้นตอนที่ระบุข้างต้นไม่เสร็จสิ้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อของท่านโดยอัตโนมัติตามวิจารณญาณของทางเราแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมให้ท่านทราบ
การคืนสินค้าที่ไม่สมบูรณ์หรือเสียหาย
ท่านสามารถคืนสินค้าให้ทางเราได้ก็ต่อเมื่อสินค้าดังกล่าวไม่สมบูรณ์หรือเสียหาย โดยต้องยื่นคำขอภายใน 1 วันนับจากเวลาจัดส่งให้แก่ท่าน ทางเราจะตอบรับคำขอของท่านและแนะนำขั้นตอนที่เหมาะสมในการส่งคืนสินค้าที่ไม่สมบูรณ์หรือเสียหายแก่ทางเรา โดยในกรณีนี้ ท่านสามารถเลือกรับเงินคืนเต็มจำนวนหรือเลือกเปลี่ยนสินค้าได้ตามเงื่อนไขด้านล่างนี้:

สินค้าที่ไม่สมบูรณ์หรือเสียหายเป็นสินค้าที่ซื้อจากร้านของเรา www.chokchaisteakshop.com
ต้องแจ้งเรื่องขอคืนสินค้าผ่านทางไลน์แอดหรือโทรศัพท์ โดยทางเราต้องได้รับเรื่องภายใน 1 วันนับจากเวลาที่จัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน เราอาจให้ท่านถ่ายภาพหรือวิดีโอเพื่อเป็นหลักฐานส่งมาให้เราตรวจสอบเบื้องต้น
ต้องส่งคืนสินค้าที่ไม่สมบูรณ์หรือเสียหายพร้อมแนบสำเนาใบเสร็จ/ใบส่งของ
สินค้าที่ไม่สมบูรณ์หรือเสียหายต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ (บรรจุภัณฑ์เดิม รวมถึงอุปกรณ์เสริมและวัสดุอื่นๆ ทั้งหมดยังสมบูรณ์ครบถ้วน)
นับจากเวลาที่ทางเราตอบรับคำขอคืนสินค้า เรามีสิทธิ์จะให้ท่านส่งคืนสินค้ามายังที่อยู่ที่กำหนดในทันที
ฝ่ายตรวจสอบของเราจะทำการยืนยันว่าสินค้าดังกล่าวไม่สมบูรณ์หรือเสียหายจริง
ไม่มีค่าธรรมเนียมการคืนสินค้าใดๆ สำหรับสินค้าที่ส่งคืนตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น อย่างไรก็ตาม ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการคืนสินค้า จากยอดเงินของท่านในกรณีที่สินค้าส่งคืนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุในข้างต้น
หลังจากตอบรับและยืนยันคำขอคืนสินค้าของท่านแล้ว ทางเราจะให้ท่านจัดส่งสินค้าที่ไม่สมบูรณ์ส่งคืนแก่เรา ค่าขนส่งสินค้าจะถูกหักจากยอดเงินของท่านในกรณีที่สินค้าที่ส่งคืนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุในข้างต้น

การส่งคืนสินค้าที่จัดส่งไม่ถูกต้อง
หากสินค้าได้รับการจัดส่งไม่ถูกต้อง ท่านต้องแจ้งให้ทางเราทราบภายใน 1 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้าที่ไม่ถูกต้อง ทางเราจะตอบรับคำขอของท่านและแนะนำขั้นตอนที่เหมาะสมในการส่งคืนสินค้าแก่ทางเรา โดยท่านสามารถเลือกรับเงินคืนเต็มจำนวนหรือเลือกเปลี่ยนสินค้าได้ตามเงื่อนไขด้านล่างนี้:
สินค้าที่จัดส่งไม่ใช่สินค้าที่ท่านสั่งซื้อ
ต้องส่งคืนสินค้าที่จัดส่งไม่ถูกต้องในสภาพยังไม่เปิด และไม่ผ่านการรับประทาน โดยที่บรรจุภัณฑ์เดิม รวมถึงอุปกรณ์เสริมและวัสดุอื่นๆ ทั้งหมดยังสมบูรณ์ครบถ้วน
ต้องส่งคืนสินค้าที่จัดส่งไม่ถูกต้องมายังที่อยู่ที่กำหนดภายใน 1 วัน นับจากวันที่ทางเราตอบรับคำขอคืนสินค้า
ฝ่ายตรวจสอบของเราจะทำการยืนยันว่าสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่จัดส่งไม่ถูกต้อง
ไม่มีค่าธรรมเนียมการคืนสินค้าใดๆ สำหรับสินค้าที่ส่งคืนตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น อย่างไรก็ตาม ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการคืนสินค้า จากยอดเงินของท่านในกรณีที่สินค้าที่ส่งคืนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุในข้างต้น
หลังจากทางเราตอบรับและยืนยันคำขอคืนสินค้าของท่านแล้ว ทางเราจะให้ท่านจัดส่งสินค้าที่ท่านไม่ได้สั่งซื้อส่งคืนแก่เรา ค่าขนส่งในการจัดส่งสินค้าจะถูกหักจากยอดเงินของท่านในกรณีที่สินค้าที่ส่งคืนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุในข้างต้น

ข้อควรทราบเพิ่มเติม
สิทธิ์ในการขอคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้าใดๆ ที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้จะเป็นไปตามเงื่อนไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้:
ท่านต้องดูแลสินค้าอย่างเหมาะสมที่สุด และส่งคืนสินค้าในสภาพเดิมโดยไม่มีร่องรอยชำรุดเสียหายใดๆ
ท่านตกลงที่จะรับภาระค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้ามายังที่อยู่ที่กำหนด เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงและเงื่อนไขข้างต้น ในกรณีที่ท่านเลือกขอคืนเงิน ทางเราจะส่งคืนเงินตามจำนวนทั้งหมดที่ท่านได้ชำระไว้ โดยหักค่าขนส่งและค่าบริการที่เกี่ยวข้อง โดยการดำเนินการนี้จะไม่กระทบต่อสิทธิ์ตามกฎหมายของท่าน
ไม่รับคืนสินค้าประเภทบริโภคภัณฑ์ สินค้าที่เน่าเสียได้ หรือสินค้าที่ได้รับผลกระทบด้านสุขอนามัยแล้ว
ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้าในกรณีที่สินค้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุไว้ในนโยบายการคืนสินค้านี้

เพื่อหลีกเลี่ยงความสงสัย จะไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการคืนสินค้าสำหรับสินค้าส่งคืนที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ อย่างไรก็ตาม ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการคืนสินค้า จากยอดเงินของท่านในกรณีที่สินค้าที่ส่งคืนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้